Generalforsamling i Gymnastik Odder

Tid: Mandag d. 24. februar kl. 19.00 - 21.00
Sted: Mødelokale 4 i Spektrum Odder


Dagsorden i følge vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag. 
      Der er indkommet forslag til vedtægtsændring. Se herunder.

5. Valg af formand

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7. Valg af én revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt
 
----------------

Indkommet forslag:

Følgende forslag ønskes behandlet på Gymnastik Odders generalforsamling d. 24. februar 2020:
Ændring af antal medlemmer i bestyrelsen:
Vedtægterne er fastlagt og vedtaget i forbindelse med sammenlægning af de to gymnastikforeninger Odder Gymnasterne og OIGF Gymnastik.
I den forbindelse ønskede de to bestyrelser, at sikre en god repræsentation fra begge tidligere foreninger i den nye forening.
Bestyrelsen i Gymnastik Odder har ikke siden den første periode bestået af antal, som vedtægterne tilsiger.
Bestyrelsen skal ifølge de nuværende vedtægter være 1 formand, 10 medlemmer og 2 suppleanter. Pt. består bestyrelsen af 1 formand, 10 medlemmer og 0 suppleanter.
Forslaget lyder:
Bestyrelsen består af 1 formand, 8 medlemmer og 2 suppleanter.
Det er den nuværende bestyrelses opfattelse, at opgaverne i foreningen kan løses med den ønskede kvalitet med dette antal. En del opgaver er specifikke og afgrænsede og disse løses fuldt ud ved at bruge en tovholder fra bestyrelsen og ressourcepersoner blandt medlemmerne. Ved at arbejde på denne mere dynamiske facon, hvor der trækkes på særlige kompetencer og ekspertiser ud i hele foreningen, oplever bestyrelsen at der tages mere ejerskab for udvikling og forbedringer i foreningen.
Ændringen gælder § 7 stk. 1 og 2.

Teksten i vedtægterne lyder:
§7 Ledelsen

Stk 1. Foreningens daglige ledelse varetages af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af en for ét år
ad gangen valgt formand og 10 for 2 år ad gangen valgte menige medlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen.

Stk 2.
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med et forretningsudvalg på 3 personer og 8 menige medlemmer, der hver har deres ansvarsområde.
Ændres til:
§7 Ledelsen

Stk 1. Foreningens daglige ledelse varetages af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af en for ét år
ad gangen valgt formand og 8 for 2 år ad gangen valgte menige medlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen.

Stk 2.
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med et forretningsudvalg på 3 personer og 6 menige medlemmer, der hver har deres ansvarsområde.
 
Forslag indsendt af den siddende bestyrelse i Gymnastik Odder.