Vedtægter

for

Gymnastik Odder

 

§ 1 Foreningens navn

Stk 1. Foreningens
navn er Gymnastik Odder.

Stk 2. Foreningens hjemsted er Odder Kommune.

§ 2 Foreningens formål

- at tilbyde gymnastik til både børn, unge og voksne

- at give medlemmerne adgang til at dyrke almen gymnastik, konkurrencegymnastik
og motionsaktiviteter

- at sikre gode muligheder for at uddanne nye instruktører og opdatere erfarne
instruktører, så der sikres kvalitet i undervisningen

- at sikre gode forhold for udførelsen af foreningens aktiviteter

- at fremme fællesskabet og det sociale liv i foreningen

 

§ 3 Tilslutning

Foreningen er medlem
af DGI Østjylland og Danmarks Gymnastikforbund.


§ 4 Medlemsskab

Stk 1. Enhver person, som kan tilslutte sig foreningens formål kan optages som medlem.

Stk 2. Et medlem kan ekskluderes af bestyrelsen,
såfremt kontingent ikke betales rettidigt, eller medlemmet skader foreningens
anseelse eller arbejde.

Eksklusion kan af vedkommende indbringes for den førstkommende ordinære eller
ekstraordinære generalforsamling.

Stk 3. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, som er livsvarigt kontingentfri.


§5 Generalforsamling

Stk 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Stk 3. Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved
meddelelse i den lokale presse og på foreningens hjemmeside.

Stk 4. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændringer og forslag til foreningens opløsning skal dog
afleveres inden den 1. januar og skal nævnes i indkaldelsen til
generalforsamlingen.

Stk 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde flg.
punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af formand

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7. Valg af én revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

Stk 6. Generalforsamlingen vælger en dirigent, som ikke må være medlem af
bestyrelsen.

Stk 7. Stemmeret på generalforsamlingen har alle restancefri, aktive medlemmer
over 16 år. Desuden har forældre til aktive gymnaster under 16 år én stemme pr.
gymnast.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Stk 8. Alle medlemmer over 16 år er valgbare til bestyrelsen – men man skal
være 18 år for at udøve hvervet som formand eller kasserer.

Stk 9. Alle afstemningen afgøres ved almindeligt flertal – dog undtagen
vedtægtsændringer (se §10). Afstemningsmåden
bestemmes af dirigenten, dog skal skriftlig afstemning finde sted, hvis 1/3 af
de fremmødte forlanger det.

Valg af formand foregår altid ved skriftlig afstemning.

Stk 10. Referatet offentliggøres efter dirigentens godkendelse på foreningens
hjemmeside


§6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk 1. Bestyrelsen kan når som helst indkalde til ekstraordinær
generalforsamling.

Stk 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når det skriftligt kræves
af mindst 50 stemmeberettigede medlemmer. I sidstnævnte tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter at begæringen er fremsat
overfor bestyrelsen, med oplysning om de emner, der ønskes behandlet.


§7 Ledelsen

Stk 1.

Foreningens daglige ledelse varetages af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af en for ét år ad gangen valgt formand og 8 for 2 år ad gangen valgte menige medlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen.

 

Stk 2.

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med et forretningsudvalg på 3 personer og 6 menige medlemmer, der hver har deres ansvarsområde.


Stk 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk 4. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når formanden eller en anden fra
forretningsudvalget og mindst halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer er
til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk 5. Bestyrelsens og forretningsudvalgets beslutninger udsendes til
bestyrelsen og instruktørerne samt lægges på foreningens hjemmeside


§8 Økonomi

Stk 1. Foreningens regnskabsår
løber fra 1. januar til 31. december.

Stk 2. Regnskabet skal revideres og minimum 1 gang i løbet af regnskabsåret
kontrolleres af to af generalforsamlingen for to år ad gangen valgte revisorer.

Stk 3. Bestyrelsen fastlægger kontingentet for medlemskab


§9 Tegningsregler

Stk 1. Foreningen tegnes økonomisk og
forhandlingsmæssigt af forretningsudvalget i forening.

Stk 2. Ved optagelse af eksternt lån tegnes foreningen af hele bestyrelsen


§10 Vedtægtsændringer

Ændring af disse vedtægter kræver vedtagelse på en generalforsamling med mindst
2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

§ 11 Opløsning af foreningen

Stk 1. Opløsning af foreningen kræver 3/4s flertal af de fremmødte medlemmer på
to på hinanden følgende generalforsamlinger med min. 14 dage og max. 2 måneders
mellemrum.

Stk 2. Ved opløsning af foreningen tilfalder evt. værdier folkeoplysende
aktiviteter i Odder kommune efter sidste generalforsamlings ønske. 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den
26.februar 2014

Paragraf §7 stk. 1 og 2 ændret på generalforsamling den 24. februar 2020

- således at bestyrelsen består af 8 menige bestyrelsesmedlemmer fremfor 10